Sales

Over $20,000

 TWStickerShock4.jpg

T.W. Sticker Shock - 2014 bay CWHBA gelding by Zeno

TWKenley4.jpg 

T.W. Kenley - 2012 CWHBA chestnut mare by Zeno 

 TWCenterfold5.jpg

T.W. Centerfold - 2011 CWHBA chestnut gelding by Centim